Artykuły

OGÓLNOPOLSKI KONKURS O TYTUŁ HONOROWY
„POZYTYWNIE ZAKRĘCONY”

Puławska Strefa Qltury 4D wchodząca w skład firmy AM-Ekspert Jerzy Jabłonka, realizuje jedyny taki nie tylko w Polsce, ale i na świecie, innowacyjny, autorski projekt społeczno-kulturalny pod nazwą: Ogólnopolski Konkurs o Tytuł Honorowy „Pozytywnie Zakręcony”, którego celem jest wyłanianie, wyróżnianie i popularyzowanie ludzi kultury, gospodarki, polityki, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, organizacji pozarządowych, wydarzeń, produktów bądź usług, itp. określanych mianem pozytywnie zakręconych, których jak śpiewał Wojciech Młynarski, żaden walec nie wyrówna, wyróżniających się spośród innych wysoce pozytywnymi, ponadstandardowymi działaniami, zachowaniami, cechami, emanujących pozytywną energią, sprawiających, że życie w gminie, w mieście, w Polsce i na świecie staje się coraz bardziej pozytywne, radosne i satysfakcjonujące.

Pozytywnie zakręceni żyją i pracują na całej ziemi, są wśród nas, są wszędzie, trzeba tylko ich dostrzec, dlatego też formuła projektu nie zna granic i przewiduje wyłanianie, nagradzanie Laureatów pochodzących i działających także w innych państwach Europy i świata, którzy zasłużyli sobie na wyróżnienie tym tytułem. A ponieważ Polacy są wszędzie, na wszystkich kontynentach, Polska traktowana globalnie obecna jest na całej zakręconej kuli ziemskiej, wyraz Ogólnopolski w nazwie Konkursu należy traktować jako część nazwy własnej, a nie ograniczenie terytorialne, przynależności etnicznej czy państwowej Laureatów. Na takie i inne podobnie zakręcone pomysły i rozwiązania może sobie pozwolić jedyny na świecie projekt realizujący Konkurs o Tytuł Honorowy „Pozytywnie Zakręcony”.

Program Ogólnopolskiego Konkursu o Tytuł Honorowy „Pozytywnie Zakręcony” przewiduje uroczystą Galę Finałową, podczas której nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek jego Laureatom. Będzie to także wydarzenie kulturalne połączone z występami artystów. Pierwsza uroczysta Gala Finałowa odbędzie się w Puławach z udziałem znanych i uznanych artystów związanych z Puławami - Marianem Opanią, Danutą Błażejczyk, a poprowadzi ją znany i lubiany aktor i dziennikarz Maciej Orłoś. Pragniemy aby to wydarzenie weszło na stałe do kalendarza imprez organizowanych w naszym mieście, województwie, kraju i na świecie.

Ogólnopolski Konkurs o Tytuł Honorowy „Pozytywnie Zakręcony” jest realizowany pod honorowym patronatem zacnych osób i instytucji. Wśród patronów medialnych są media regionalne i ogólnopolskie. Konkurs ma też swoich patronów, którzy wspierają nas dobrą radą, pomocą czy wiarą w słuszność podejmowanych działań. Gośćmi Gali Konkursu będą znane osoby życia politycznego, społecznego, kulturalnego i biznesu. Kolejne Gale kolejnych edycji Konkursu także będą odbywały się w naszym mieście, a artyści uświetniający je swoją obecnością również w większości będą pochodzili z Lubelszczyzny, aby były one kojarzone z wysoce pozytywnymi i oczekiwanymi zachowaniami prospołecznymi dziejącymi się tu na rubieżach Rzeczypospolitej. Chcemy również w ten pozytywnie zakręcony sposób promować miasto, powiat puławski i Lubelszczyznę, Polskę, jej wartości i dorobek.

Media zaangażowane w projekt będą informować nie tylko o wydarzeniu, ale poprzez przedstawianie Uczestników i Laureatów Konkursu, organizatorów, patronów, sponsorów, promować zarówno pozytywne zachowania i inicjatywy, ale również region, gdzie narodziła się i jest realizowana idea wyróżniania w tak spektakularny sposób niedocenianych często „pozytywnie zakręconych”. Podczas kolejnych edycji Konkursu pragniemy wyróżniać ludzi, instytucje czy wydarzenia nie tylko z Polski, ale i ze świata, w myśl naszego hasła „pozytywnie zakręceni wszystkich krajów łączcie się”. Niech Lubelszczyzna połączy pozytywnie zakręconych ludzi, instytucje, którzy często z pasji, a nie komercji, realizują szczytne cele społeczne, gospodarcze czy kulturalne.

Laureaci w dowód uznania otrzymują statuetkę, certyfikat, prawo do uczestnictwa w uroczystej Gali Konkursu, prawo do posługiwania się Tytułem Honorowym „Pozytywnie Zakręcony”, logo i logotypem tytułu oraz członkostwo w elitarnej Galerii Pozytywnie Zakręconych, zrzeszającym Laureatów Konkursu.

Laureaci Konkursu będą promowani przez Puławską Strefę Qltury 4D. Tytuł Honorowy „Pozytywnie Zakręcony” jest marką samą w sobie. Jego siła rynkowa, a także wysoka rozpoznawalność wzmacniają sukces społeczny i rynkowy oraz konkurencyjność wyróżnionych nim Laureatów.

Prestiż Tytułu Honorowego „Pozytywnie Zakręcony” umacniają przejrzyste procedury konkursowe, obiektywizm, kompetencja oraz niezależność ekspertów i członków Kapituły.

Tytuł Honorowy „Pozytywnie Zakręcony” jest skutecznym narzędziem umacniającym wizerunek oraz markę Laureatów, to przede wszystkim narzędzie wspomagające budowanie pozycji, prestiżu oraz marki, a także instrument zwiększający zaufanie i wiarygodność w oczach społeczeństwa i partnerów biznesowych.

Ogólnopolski Konkurs oTytuł Honorowy „Pozytywnie Zakręcony” realizowany jest w 5 kategoriach:

  • ludzie
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • instytucje w tym organizacje pozarządowe i społeczne
  • firmy
  • wydarzenia, produkty, usługi

i w 4 stopniach:

  • brązowym
  • srebrnym
  • złotym
  • super

Podstawowym stopniem jest brązowy, każdy kolejny można uzyskać już po roku od nadania poprzedniego stopnia, przystępując do Konkursu na ogólnych zasadach. W wyjątkowych przypadkach Kapituła może nadać wyższy stopień bez konieczności uzyskiwania kolejno stopni według ich hierarchii. Wyróżnienie w stopniu super nadawane będzie za wybitnie pozytywne, a więc super zakręcone działania i osiagnięcia Laureata.

 

Etapy konkursu:

1.Zgłoszenia
Uczestnik Konkursu lub Zgłaszający - osoba bądź instytucja nominująca go, po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu, Warunkami uczestnictwa w Konkursie, ankietami, przesyła na adres Organizatora Konkursu oryginał pobranej ze strony internetowej Konkursu, wydrukowanej i wypełnionej ankiety rejestracyjnej w wybranej kategorii wraz z potwierdzeniem wpłaty opłaty rejestracyjnej  w wysokości 500 zł dokonanej na konto Organizatora Konkursu.

Po zarejestrowaniu i wstępnej ocenie, Uczestnik Konkursu lub Zgłaszający, który zostanie poinformowany o fakcie zakwalifikowania do następnego etapu Konkursu, wnosi na konto Organizatora Konkursu opłatę weryfikacyjną w wysokości określonej w warunkach uczestnictwa wybranej kategorii, która pokrywa koszty weryfikacji danych i uczestnictwa w Konkursie, a następnie przesyła na adres Organizatora Konkursu potwierdzenie wpłaty oraz pobraną ze strony internetowej Konkursu, wydrukowaną i wypełnioną ankietę weryfikacyjną wybranej kategorii wraz z załącznikami.

2.Weryfikacja
Komisja Konkursowa dokonuje oceny Uczestników Konkursu na podstawie informacji zawartych we wniosku weryfikacyjnym. Na wniosek Przewodniczącego Komisji, może być dokonana wizytacja ocenianego Uczestnika Konkursu, badania wydarzenia, produktu bądź usługi. Komisja Konkursowa wydaje opinię, czy oceniani Uczestnicy Konkursu, wydarzenia, produkty bądź usługi zasługują na nagrodzenie Tytułem Honorowym „Pozytywnie Zakręcony".

3.Nominacje
Uczestnicy Konkursu, wydarzenia, produkty, bądź usługi, które dzięki swoim walorom przeszli pozytywnie przez cały proces oceny oraz uzyskali odpowiednio wysoki poziom oceny punktowej zostają nominowani do Tytułu Honorowego „Pozytywnie Zakręcony".

5.Kapituła
Kapituła stanowi Jury Konkursu i wybiera Laureatów Konkursu spośród nominowanych. Każdy z Członków Kapituły wybiera nominowane podmioty z każdej kategorii, które jego zdaniem powinny zostać nagrodzone Tytułem Honorowym „Pozytywnie Zakręcony".

6.Laureaci
Laureatami Konkursu zostaje grupa nominowanych podmiotów, które otrzymały najwięcej głosów podczas posiedzenia Kapituły Tytułu Honorowego „Pozytywnie Zakręcony". Otrzymują oni prawo do posługiwania się Tytułem Honorowym „Pozytywnie Zakręcony” przez kolejne 36 miesięcy od daty nadania, z możliwością przedłużenia w tym samym stopniu na kolejny 36-cio miesięczny okres, po wniesieniu opłaty w wysokości obniżonej o 50% w stosunku do opłaty odpowiedniej dla danej kategorii opłaty weryfikacyjnej oraz złożeniu odpowiedniej dla danej kategorii ankiety weryfikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami.

Laureat może po upływie roku od nadania tytułu ubiegać się o wyższy stopień wyróżnienia biorąc ponownie udział w Konkursie na ogólnych zasadach.

Laureaci poszczególnych edycji Konkursu tworzą Galerię Pozytywnie Zakręconych.

7. Gala Finałowa

Gala Finałowa Konkursu wieńcząca poszczególne edycje Konkursu, jest uroczystym i najważniejszym wydarzeniem w każdym cyklu Konkursu. Gala Finałowa to prestiżowa i medialna impreza, oraz doniosłe wydarzenie społeczno - kulturalne. Ciekawy i zróżnicowany program każdej Gali, obecność znamienitych osobistości oraz atrakcyjny program artystyczny, gwarantują znakomitą promocję biorących w niej udział Laureatów Tytułu Honorowego „Pozytywnie Zakręcony", ich dokonań i sukcesów, będących wzorem do naśladowania dla innych, przywracających ludziom wiarę, sens życia, uśmiech, organizującym im życie w sposób ciekawy, interesujący i pożyteczny.

 

Odsłon artykułów:
524683